USLOVI UČEŠĆA

IKEA (NAGRADNI) KONKURS -TAKMIČENJE U CRTANJU PLIŠANIH IGRAČAKA 2017.

Uslovi učešća na Konkursu

 1. IKEA Srbija d.o.o., Beograd, matični broj: 20287608, PIB: 104990791, u saradnji sa kompanijom IKEA of Sweden AB, p.p. 317, 83 020 Hackås, Švedska, zajedno navedeni kao IKEA, kao organizator konkursa- nagradnog takmičenja u crtanju plišanih igračaka (dalje: Konkurs).

 2. Radi izbegavanja nesporazuma Konkurs tj. Uslovi učešća Konkursa nisu i ne sadrže elemente nagradne igre (u robi i uslugama) niti se primenjuju pravila ili odredbe priređivanja igara na sreću.

 3. Konkurs će se održati u robnoj kući IKEA Beograd na Bubanj potoku, auto-put Beograd – Niš, u periodu trajanja Konkursa počev od dana: 06.11.2017. godine u 10.00 sati do dana- zaključno sa danom: 19.11.2017. godine u 21.00 sat. Konkurs se inače održava u raznim objektima IKEA-e širom sveta.

 4. U Konkursu učestvuju deca čiji su roditelji ili staratelji korisnici odn. članovi IKEA FAMILY programa (Uslovi članstva IKEA FAMILY programa dostupni su na: www.IKEA.rs/FAMILY). Pravo na učešće ostvaruju deca koja navrše 12 godina. IKEA zaposleni i/ili angažovana lica kao i članovi njihove uže porodice ne ostvaruju pravo tj. nemaju pravo učešća u Konkursu.

 5. Organizator organizuje Konkurs za svrhu promocije proizvoda i usluga trgovačkog naziva/brenda IKEA- IKEA promotivne kampanje radi ostvarivanja trgovinskih podsticaja i boljih uslova za IKEA FAMILY članove kao korisnika. IKEA zadržava pravo da zatraži od bilo kog IKEA FAMILY člana koji je učesnik u Konkursu dokaz o identitetu i/ili uslove da ostvaruje pravo da učestvuje u Konkursu. U slučaju da se od učesnika u Konkursu zatraži takav dokaz a isti ga ne pruži i/ili odbije da ga pruži- IKEA zadržava pravo da po vlastitom nahođenju si ključi- diskvalifikuje učesnika iz Konkursa, bez daljeg obaveštenja, formalnosti ili vođenja postupka. IKEA će ličnim podacima učesnika rukovoditi i koristiti ih u skladu sa odredbama Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i uslovima poslovanja dostupnim na zvaničnoj strani IKEA.

 6. Za učestvovanje u Konkursu, nije potrebna nikakva kupovina ili plaćanje bilo koje druge naknade/usluge s tim da je Učesnik dužan (a što ovde i potvrđuje) da pročita, upozna i saglasi se sa Uslovima učešća na Konkursu.

 7. Svi koji žele da učestvuju, shodno tački 3. i 4. gore, dužni su da obezbede pisani pristanak- saglasnost roditelja ili staratelja na način kako to predviđaju propisi na snazi. „Pristankom-saglasnošću“ se podrazumeva istuacija akda orditelj ili staratelj doprati dete na Konkurs (učestovanje u Konkursu), te predoči svoje IKEA FAMILY članstvo IKEA zaposlenom koje se bavi Konkursom. Dalje, nadzor i prisustvo roditelja/staratelja/lica koje je odgovorno za dete- potrebno je i zahteva se kao uslov tokom čitavog perioda učešća u Konkursu. Radi izbegavanja nesporazuma, obrada podataka o ličnosti se vrši na osnovu zakonske kategorije tzv. obrade bez pristanka (kako je predviđeno tačkom 28 dole), te ove pojmove iz Uslova učešća na Konkursu ne treba mešati.

 8. Svako dete ostvaruje pravo učešća i može da učestvuje u Konkursu samo sa jednim radom; roditelji, staratelji ili bilo koje treće lice ne smeju da pomažu detetu tokom i na Konkursu - usuprotnom, takvi radovi će odmah i bez daljeg postupka i formalnosti biti isključeni/diskvalifikovani zi Konkursa. Nedovršeni radovi ili radove koji budu poslati odn. stignu u IKEA-u posle trajanja Konkursa (tj. zakasneli radovi koju budu stigli posle dana 16.11.2017. godine u 21.00 sata), takođe se smatraju isključenim/diskvalifikovanim radovima.

 9. Svaki se crtež/dizajn crta samo na A4 papiru. Svi učesnici na Konkursu, njihovi roditelji ili staratelji moraju na poleđini crteža/dizajna da naznače ime i prezime deteta, uzrast deteta, IKEA FAMILY članski broj roditelja ili staratelja kao i kontakt podatke (telefon, mobilni telefon, e-mail).

Kako se učestvuje?

 1. Za učešće u Konkursu, svaki učesnik se poziva da dođe u Robnu kuća IKEA u Beogradu gde će se od njih zatražiti da crtaju svoju „plišanu igračku iz snova“ i oni predstavljaju učesnike na nivou robne kuće. IKEA ne snosi troškove dolaska i boravka u Robnoj kući.

 2. Robna kuća IKEA sačiniće listu 50 odabranih crteža koji predstavljaju finaliste na nivou robne kuće i proslediće listu svom Service Office-u. Ovih se 50 finalista bira tako što članovi IKEA FAMILY programa glasaju putem interneta.

 3. Na bazi popisa-liste finalista na nivou robne kuće Service Office pravi popis-listu odabranih 20 crteža koji predstavljaju finaliste na nivou zemlje. Ovih se 20 finalista bira glasovima nezavisnog žirija koji čine IKEA zaposleni.

 4. 20 crteža koji predstavljaju finaliste svake zemlje (koja je uključena i učestvuje u Konkursu), šalje se organizatoru kompaniji IKEA of Sweden AB, gdje žiri sudija bira 5 međunarodnih pobedničkih crteža koji predstavljaju pobednike na međunarodnom nivou. Žiri se sastoji od stručnjaka zaduženih za razvoj proizvoda za decu (a čine ih razvojni inženjeri, dizajneri proizvoda, planeri nabavke, predstavnici komercijalnih timova) u kompaniji IKEA of Sweden AB.

 5. Kriterijumi ocenjivanja i izbora zasnivaju se na inovativnosti, jedinstvenosti, komercijalnom potencijalu kao i mogućnosti proizvodnje plišane igračke na osnovu ponuđenog dizajna- slike.

Nagradni fond Konkursa

 1. Svim učesnicima na nivou robne kuće dodeljuje se diploma i simbolični poklon.

 2. Svi pobednici na međunarodnom nivou dobijaju po jednu (1) plišanu igračku koju će IKEA kreirati na osnovu njihovih crteža. Ukupno će biti izabrano 5 međunarodnih pobednika. Radi izbegavanja nesporazuma, dobitnici na nivou robne kuće i/ili dobitnici na nivou zemlje koji nisu izabrani da budu pobednici na međunarodnom nivou, ne ostaruju pravo i neće dobiti plišanu igračku niti će IKEA kreirati takvu igračku na osnovu njihovih crteža.

 3. Sve su nagrade neprenosive, glase na pobednika i bespovratne su, te se o njima ne može pregovarati. Kao zamjena za nagradu ili deo nagrade, ne može se nuditi- davati novac, kredit ili zajam. IKEA zadržava pravo da nagradu zameni drugom adekvatnom nagradom ili nagradom istom novčanom vrednosti (ako se primenjuje) u slučaju više sile. Poresku obavezu u vezi sa prijemom nagrade (ako i kada nastane) a tiče se i odnosi na nagradu, snosi pobednik.

 4. IKEA zadržava puno pravo da izabere- imenuje drugog pobednika u slučaju da ima opravdane razloge da veruje da se učesnik ponašao/la na način koji odstupa i suprotan je Uslovima učešća na Konkursu, ako se protivi ili iste ne prihvata, kao i na način koji IKEA smatra neprikladnim, protivpravnim ili uvredljivim.

 5. Finalisti na svim nivoima i pobedinci na međunarednom poštom dobiće obaveštenje putem e-pošte i telefona.

 6. IKEA će odlučiti o pobednicima Konkursa. Ta je odluka konačna i važeća. Nikakva korespondencija koja se odnosi na pobednike Konkursa- takmičenja neće biti vođena sa članovima IKEA FAMILY programa i dr. licima.

Odgovornosti i dopuštenja

 1. Organizator Konkursa je IKEA Srbija d.o.o. na teritoriji Republike Srbije. Bilo koja pitanja u vezi s pravom učešća, Uslovima učešća ili Konkursom- šalju se IKEA stručnjaku-stručnjakinji za lokalni marketing na kontakt: IKEA Srbija d.o.o., Beograd, adresa: Bubanj Potok, Voždovac, Beograd, N/R: Mina Tadić, adresa e- pošte: mina.tadic@ikea.com, telefon: +381608800137.

 2. IKEA ne snosi, niti preuzima bilo kakvu odgovornost uključujući greške u i na mreži, programu odn. opremi ili softveru koje mogu da ograniče ili dovedu do kašnjenja slanja ili prijema e-pošte učesnika; Dokaz o slanju poruke stoga nije dokaz o prijemu e-pošte.

 3. IKEA neće biti odgovorna ni za kakav gubitak koji može uzrokovati odlaganje- zastoj, otkazivanje, kašnjenje ili promene nagradnog fonda izvan kontrole IKEA ili za činjenje/propust bilo kojeg dobavljača treće strane. IKEA ne isključuje i ni na koji način ne ograničava odgovornost za smrt ili telesne povrede do kojih može doći zbog našeg nemara, prevare ili usled okolnosti koje nije mogla da predvidi.

 4. Za učešće u Konkursu, učesnici (ili njihovi roditelji/staratelji) dužni su da predoče svoje lične podatke koji se odnose na ime, prezime iuzrast (godina rođenja) učesnika, adresu e-pošte i broj telefona za kontakt, kao i IKEA FAMILY članski broj roditelja ili staratelja. IKEA će ove podatke učesnika koristiti u svrhe učešća i vođenja Konkursa, te komuniciranja i kontakta sa pobednicima- finalistima na bilo kom nivou pobede, kako je gore predviđeno. IKEA će ove informacije deliti i razmenjivati sa drugim kompanijam unutar IKEA Grupe koje učestvuju u procesu izborapobednika.Učešćem u Konkursu i pružanjem ovih informacija svaki učesnik (dete starije od 14 godina, shodno važećim propisima) i roditelj/staratelj, pristaje na davanje, obradu i korišćenje ličnih podataka, kako je ovde bilo reči. Učesnici (ili njihovi roditelji/staratelji) imaju pravo da pristupe svojim ličnim podacima na način što će kontaktirati lice koje je predviđeno tačkom 21. Uslova učešća i tražiće da se izmene/dopune/promene podaci u slučaju da su oni netačni, neprecizni ili pogrešni, ili opozove obradu.

 5. Detalji o nagradama, ime i prezime pobednika- dobitnika nagrade iz Konkursa, kao i robna kuća IKEA na teritorijama koje učestvuju u procesu izbora pobednika, ostaju dostupni za informacije i nakon okončanja Konkursa, ako se osoba obrati pisanim putem na adresu naznačenu u Uslovima učešća, u kom slučaju je potrebno precizirati naziv i period trajanja Konkursa.

Tvoji podaci o ličnosti i zaštita prava na intelektualno vlasništvo

 1. IKEA i bilo koja IKEA franšiza žele objaviti ime, uzrast i rad (crtež) učesnika na svojoj internetskoj stranici te putem drugih medija i nivoa komunikacije, za reklamne, komercijalne i javne svrhe. Učešćem u Konkursu, učesnici i/ili njihovi roditelji/staratelju pristaju i saglasni su da se ovi podaci koriste ovih bez dodatne saglasnosti, pristanka, obaveštavanja ili zahtevanja imovinske i druge kompenzacije.

 2. IKEA želi da dizajnira nove proizvode na osnovu radova (crteža/dizajna) 5 pobednika na međunarodnom nivou, te proizvede ograničenu seriju- ponudi ove proizvode na osnovu tih rešenja, sa ciljem prodaje u svim robnim kućama IKEA i IKEA online prodaje (komercijalna upotreba). Za svaku igračku koju proda iz te ograničene serije- ponude zadužbina/udruženje IKEA Foundation doniraće minimum 1,00 € (jedan euro) u dobrotvorne svrhe koje isključivo i samostalno odabere isključivo zaklada zadužbina/udruženje IKEA Foundation i koje pomažu deci kojoj je takva pomoć i podrška potrebna. Učestovanjem u Konkursu, učesnici i njihovi staratelji jasno i bezuslovno pristaju i saglasni su na korišćenje shodno i na način ovde predviđen, bez dodatnog pristanka (niti će pristanak bezrazložno povući odn. opozvati), obaveštenja ili zahtevanja imovinske i druge kompenzacije.

 3. Podaci prikupljeni od učesnika i/ili njihovih roditelja/staratelja biće dostupni trećim licima samo u slučaju pobede i to trećim licima kojima su ti podaci potrebni kako bi se omogućila dostava nagrade pobedniku i uspešna realizacija prava iz Uslova učešća na Konkursu. Ucestvovanjem u ovom konkursu daješ nam pristanak na otkrivanje licnih podataka na ovaj način, nezavisno od toga da li su te trece strane locirane izvan Evropskog ekonomskog prostora. IKEA će podeliti ove podatke i s drugim kompanijama unutar IKEA Grupe i drugim IKEA kompanijama. Ove se kompanije takođe se mogu nalaziti izvan Evropskog ekonomskog prostora.

 4. Ako učesnik ima 12 godina ili manje, roditelj/staratelj je dužan da obezbedi svoj pristanak radi učestovanja deteta u Konkursu. Davanjem saglasnosti kroz pristanak radi učestovanja deteta u Konkursu, svaki IKEA FAMILY član pristaje da IKEA ima pravo da obradi lične podatke deteta shodno i na način previđen Uslovima učešća na Konkursu.

 5. Svi radovi iz Konkursa moraju biti originalni i smatraju se rad nastao od strane učesnika. Imovinska pravo intelektualnog vlasništa koje podrazumeva autorsko pravo i pravo na dizajn crteža učesnika uključujući radove pobednika te igračke izrađenih prema nacrtima- dizajnu radova iz Konkursa, pripadaju i smatraju se vlasništvom IKEA od trenutka kada se radovi predaju kompaniji iz grupe IKEA, sa čim je druga strana saglasna i potvrđuje da je ovo pročitala.

 6. 5 učesnika čiji se crteži koriste u komercijalne svrhe ne ostvaruju imovinska imati prava i neće primati zauzvat nikakvu naknadu, nagradu ili bilo koju drugu povlasticu kao rezultat nastanka i korišćenja njihovog crteža/dizajna, osim nagrada opisanih i predviđenih ovim Konkursom ond. Uslovima učešća na konkursu. IKEA neće razvijati proizvode na osnovu crteža učesnika koji ne pobede na Konkursu. Pod uslovom da bilo koji od 5 crteža/dizajnova nije moguće proizvesti ili komercijalizirati, IKEA zadržava pravo bez dalje saglasnosti učesnika da ukloni ovaj proizvod iz ponude proizvoda za komercijalizaciju, te da ga zameni proizvodom koji se zasniva na crtežu nekog drugog učesnika.

 7. Konkurs i bilo koji spor ili tužba koji proiziđu iz ili u vezi s njim, biće pokrenuti i vodiće se u skladu sa važećim propisima Republike Srbije gde se Privredni sud u Beogradu smatra nadležnim sudom.

 8. Smatra se da samim učešćem u Konkursu, učesnici /ili njihovih roditelja/staratelja prihvataju i saglasni su sa Uslovima učešća, te su iste pročitali i sa njima saglasni- pristanak na Uslove učešća.

 9. Uslovi učešća na Konkursu stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo od trenutka kada su postavljeni- dostupni na zvaničnoj web stranici organizatora.

Nagrade
Postani član IKEA FAMILY programa